Veikla

Apie mus

Kultūros centro veiklos sritys : kultūrinė – meninė veikla.

 

Kultūros centras aptarnauja Žlibinų, Babrungo ir Paukštakių seniūnijų teritorijas, organizuoja renginius, atsižvelgdamas į šiose teritorijose, veikiančių bendruomenių poreikius.

Pagrindiniai tikslai:

 • Tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius ;
 • Puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną ;
 • Kurti menines programas ;
 • Kurti pramoginę veiklą ;
 • Rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu.
 • rūpintis profesionalaus meno sklaida ;
 • užtikrinti socialinių paslaugų orgnizavimą.

Kultūros centro pagrindinės funkcijos :

 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, skatinti ir propaguoti etninės kultūros prieinamumą ;
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų veiklą ;
 • Rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose ir tarptautiniuose renginiuose ;
 • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimą ;
 • Organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius, darbą su jaunimu ;
 • Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas ;
 • Rengti ir vygdyti kultūros ir meno projektus ir kitas susijusias funkcijas.

Baigiamosios nuostatos:

 • Kultūros centro internetinėje svetainėje www.zlibinukc.lt skelbiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija;
 • Kultūros centras savo veiklos kryptis, plėtotės strategiją, dalyvavimą tarptautinėse programose, metinius renginių planus derina su Plungės rajono savivaldybės administracijos, švietimo kultūros ir sporto skyriumi.

Tvarkos aprašas

KANTAUČIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

Vertinimo tvarkos aprašas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Mišrios grupės ugdymo planas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO KANTAUČIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARŽELIS

Vidaus tvarkos taisyklės

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Ataskaitos

Biudžeto ataskaitos